Published On: 6 november, 2019

800 meter avloppsledningar renoverades med schaktfri ledningsförnyelse

Nyligen drabbades Uddevalla kommun av ett akut renoveringsbehov av en 800 meter lång avloppsledning. En situation som ställde till stora besvär för både kommunen och invånarna, men med hjälp av schaktfri ledningsförnyelse med Aarsleffs flexibla foder kunde ledningarna renoveras på ett effektivt och hållbart sätt.

Läckande ledningar och trädrötter hindrade vattenflödet
Det akuta behovet av underhåll berodde på att regnvatten hade börjat läcka in i ledningssystemet. I och med det hade även trädrötter börjat leta sig in i ledningarna, vilket hindrade vattenflödet. När regnvatten tar sig in i avloppsledningen medför det bland annat en onödig belastning för reningsverket. Dessa typer av läckor uppstår oftast på grund av att vattnet har orsakat slitage på ledningar som är gjorda av betong.

Effektiva insatser höll nere störningarna
Med hjälp av schaktfri ledningsförnyelse med Aarsleffs flexibla foder kunde man bilda en ny ledning i den gamla ledningen. Metoden gör det möjligt att renovera ledningar utan att hela gator och trädgårdar behöver grävas upp. Insatserna tar avsevärt kortare tid att utföra jämfört med traditionella metoder, vilket minimerar störningar för omgivningen.

Schaktfri ledningsförnyelse med flexibla foder minskar miljöpåverkan
Den effektivitet som schaktfri ledningsförnyelse med flexibla foder medför håller nere energikonsumtionen och minimerar koldioxidutsläppen jämfört med traditionell schakt. Hundra meter förnyade ledningar med Aarsleffs flexibla foder istället för schakt besparar miljön koldioxidutsläpp motsvarande fem bilresor tur och retur Stockholm-Göteborg.

Nya ledningarna beräknas hålla i ett sekel
Uddevalla kommun har nu försetts med en 800 meter lång nyrenoverad avloppsledning, som har en beräknad livslängd på cirka hundra år.