RELINING I FASTIGHET

I en värld där fastighetsförvaltning ständigt utmanas av tidspress, kostnadsbegränsningar och miljöhänsyn, framträder relining som en revolutionerande teknik. Denna metod för rörrenovering erbjuder en exceptionell balans mellan effektivitet och hållbarhet, vilket omdefinierar hur vi ser på underhåll och reparation av vår värdefulla infrastruktur.

Med en strävan att ständigt förbättra och skydda våra fastigheter, framstår relining inte bara som ett alternativ, utan snarare som en nödvändighet för modern fastighetsförvaltning.

Vad är relining?

Relining är en innovativ och kostnadseffektiv lösning för att återställa inre funktion i gamla eller skadade rörledningar, särskilt i fastighetsmiljöer där traditionellt rörbyte kan vara både kostsamt och störande. Denna teknik innebär installationen av ett nytt rör inuti det befintliga, vanligen tillverkat av flexibla och hållbara material såsom epoxi eller silikatbaserade hartser. Det nya fodret, som är skräddarsytt för att passa de befintliga rörens dimensioner och kurvor, härdas på plats, vilket skapar en stark, tät och hållbar ny rörledning inuti det gamla röret.

Metoden är särskilt effektiv för rör i byggnader, under gator och andra svårtillgängliga områden där traditionell rörrenovering skulle kräva omfattande grävarbete. Med relining kan rörledningar förbättras utan att orsaka större störningar i dagliga aktiviteter, vilket gör det till en idealisk lösning för kommersiella fastigheter, bostäder och offentliga utrymmen.

Relining är inte bara snabbare och mindre störande än traditionellt rörbyte, det är också en mer miljövänlig lösning. Genom att minska behovet av schakt och byggarbete minskas koldioxidavtrycket avsevärt. Dessutom bidrar den långa livslängden hos det relinade röret till att minska behovet av framtida reparationer eller utbyten.

Förutom att vara en hållbar lösning, ger relining en mängd praktiska fördelar. Det nya röret är korrosionsbeständigt, motståndskraftigt mot kemikalier och har förbättrad flödeskapacitet jämfört med gamla rör. Detta säkerställer en mer effektiv och problemfri funktion över tid, vilket är avgörande för att upprätthålla en effektiv infrastruktur i moderna fastigheter.

Fördelar med relining

Relining erbjuder en rad betydande fördelar jämfört med traditionella metoder för rörrenovering. Dessa fördelar sträcker sig från ekonomiska och tidsmässiga besparingar till miljövänlighet och livslängd.

Tids- och kostnadseffektivitet

 • Reducerad arbetsinsats och tidsåtgång: Genom att undvika stora grävarbeten, minskas både arbetsinsatsen och den totala tidsåtgången för projektet avsevärt.
 • Ekonomisk besparing: Mindre arbetskraft och färre maskintimmar resulterar i lägre kostnader, både direkt och indirekt, genom att minska störningar i affärsverksamheter och vardagsliv.

Minimal störning

 • Bevarad fastighetsstruktur: Relining eliminerar behovet av att grävaupp golv eller väggar, vilket skyddar fastighetens estetik och strukturell integritet.
 • Fortsatt daglig verksamhet: Fastighetsägare och hyresgäster kan fortsätta med sina dagliga aktiviteter med minimal påverkan under reliningsprocessen.

Lång livslängd

 • Ökad rörhållbarhet: Relinade rör har en förnyad livslängd som ofta överstiger 50 år, vilket innebär mindre underhåll och färre reparationer på lång sikt.
 • Förbättrad funktionalitet: De nya rören erbjuder förbättrad korrosionsbeständighet och flödeseffektivitet.
  Miljövänligt
 • Lägre koldioxidavtryck: Relining är en mer miljövänlig metod eftersom den kräver färre resurser och producerar mindre avfall jämfört med traditionellt rörbyte.
 • Hållbarhetsfokus: Metoden stödjer hållbarhetsmål genom att minska materialåtgången och energiförbrukningen.

Läs vår guide –

Här kan du läsa om tre skäl att välja relining i fastigheter!

Här hittar du våra filmer och broschyrer!

VILL DU VETA MER OM RELINING I FASTIGHETER?

Kontakta Emil Lundmark, Marknadsansvarig, 0709-413 447, emil.lundmark@aarsleff.se

VÅRA ÖVRIGA TJÄNSTER

JAG VILL BLI KONTAKTAD

Förnamn
E-post
Efternamn
Telefonnummer
Företag
Meddelande

Mer information om relining

Hur länge håller relining?

När man överväger relining som en lösning för rörproblem, är en av de mest centrala frågorna hållbarheten hos denna metod. Relining är mer än en snabbfix; det är en långsiktig investering i fastighetens infrastruktur, som erbjuder betydande fördelar inte bara i det omedelbara nuet utan även över tid.

En av de mest imponerande aspekterna av relining är dess förlängda livslängd. Genomsnittligt kan relining förnya och förlänga rörens livslängd till över 50 år. Denna imponerande siffra speglar dock inte bara kvaliteten på reliningsprocessen utan beror också på en rad faktorer. Exempelvis spelar kvaliteten på det material som används en avgörande roll. Dessa moderna material som används är kända för sin hållbarhet och korrosionsbeständighet, vilket direkt bidrar till den långa livslängden hos relinade rör.

Ytterligare en viktig faktor är kvaliteten på installationen. Ett professionellt och korrekt genomförande av reliningprocessen är kritiskt. Erfarna installatörer säkerställer att fodret inte bara är ordentligt installerat utan också härdas korrekt , vilket är avgörande för att maximera rörets livslängd. Rätt installation säkerställer att rören får en ny chans att tjäna byggnaden effektivt och problemfritt under många årtionden framöver.

Slutligen får man inte underskatta vikten av regelbundet underhåll och inspektioner. Även om relining i sig minskar behovet av frekvent underhåll, är det fortfarande viktigt att hålla ett öga på rörens skick över tid. Regelbundna kontroller och underhållsåtgärder säkerställer att relinade rör bibehåller sin integritet och funktion, och därmed förlänger deras livslängd ytterligare.

Aarsleffs omfattande reliningsprocess

Vår kunskap inom relining är grundad i en noggrant utarbetad och tekniskt avancerad process som säkerställer att varje reliningsprojekt genomförs med högsta precision och kvalitet. Vår process involverar flera kritiska steg:

Initial inspektion

 • Avancerad kamerateknik: Vi börjar med en detaljerad inspektion av rörsystemet med hjälp av högteknologiska kameror. Detta tillåter oss att få en exakt bild av rörens tillstånd, inklusive eventuella sprickor, korrosion eller andra skador.
 • Noggrann bedömning: Genom denna inspektion kan vi identifiera de specifika problemen och planera den mest effektiva reliningmetoden.
  Rengöring
 • Grundlig rengöringsprocess: Före relining rengörs rören noggrant för att ta bort alla hinder och föroreningar. Detta är ett kritiskt steg för att säkerställa att fodret fäster ordentligt.
 • Användning av högtrycksspolning och rotborttagning: Beroende på rörens tillstånd används olika rengöringstekniker, inklusive högtrycksspolning och mekanisk rotrengöring.

Installation

 • Införande av flexibelt foder: Ett skräddarsytt, flexibelt foder matas in i det befintliga röret. Detta foder är designat för att passa rörets exakta dimensioner och form.
 • Minsta möjliga påverkan: Vår metod säkerställer att installationen sker med minimal påverkan i byggnadens struktur och dagliga aktiviteter.

Härdning

 • Innovativa härdningstekniker: Fodret härdas på plats för att forma det nya röret. Beroende på situationen kan detta göras med värme, UV-ljus, LED-ljus eller ånga.
 • Skapande av en robust ny rörledning: Efter härdningsprocessen blir det nya röret extremt starkt och hållbart, redo att hantera fastighetens dagliga krav.

Vår reliningsprocess är utformad för att ge en hållbar och långvarig lösning för rörinfrastruktur, vilket minimerar störningar och framtida underhållskostnader. Genom att välja Aarsleff för relining får kunden tillgång till branschledande expertis och teknik, vilket garanterar ett resultat som inte bara löser omedelbara problem utan också skyddar deras infrastruktur långsiktigt.

Vad kostar relining?

När man utforskar relining som en metod för att renovera avlopps- och vattenledningar i fastigheter, är kostnaden många gånger en avgörande faktor. Denna kostnad varierar beroende på olika aspekter av projektet och typen av fastighet. Att förstå dessa faktorer hjälper till att bilda en mer exakt uppfattning om den potentiella investeringen.

Faktorer som påverkar kostnad för relining

 • Rörens skick och konfiguration: Kostnaden för relining är direkt relaterad till de befintliga rörens skick och hur de är konfigurerade inom fastigheten. Om rörsystemet är komplext, med många förgreningar och krokar, kan detta öka arbetets omfattning och därmed kostnaden​​​​.
 • Val av reliningsmetod: Olika reliningsmetoder, som strumpmetoden och sprutmetoden, har olika kostnader. Strumpmetoden, där en återvunnen plaststrumpa installeras, är ofta en mer hållbar och därför långsiktigt kostnadseffektiv metod, även om initialkostnaden kan vara högre jämfört med sprutmetoden​​​​.
 • Storleken och typen av fastigheter: För större fastigheter som flerbostadshus eller kommersiella byggnader kan kostnaden variera beroende på antalet lägenheter eller enheter och den totala längden på rörsystemet. I allmänhet blir kostnaden per lägenhet eller enhet lägre i större fastigheter där projekterings- och installationskostnader kan fördelas över fler enheter​​.
 • Planering och projekteringskomplexitet: Effektiv planering och genomförande av relining kan betydligt påverka den totala kostnaden. En noggrann förberedelse och val av rätt entreprenör som kan genomföra projektet på ett kostnadseffektivt sätt är avgörande​​.

Kostnadsexempel för relining

Kostnaderna för relining i fastigheter kan variera beroende på projektets omfattning och de specifika behoven i varje fall. Eftersom varje fastighet har unika egenskaper, är det viktigt att genomföra en individuell bedömning för en exakt kostnadsuppskattning.

Relining erbjuder en ekonomiskt fördelaktig lösning för renovering av avloppsledningar i fastigheter, och är ofta en mer kostnadseffektiv metod jämfört med traditionellt stambyte. Genom att välja Aarsleff och rätt reliningsmetod kan vi säkerställa att projektet blir både effektivt och hållbart på lång sikt. Den minskade störningen för fastighetens boende och långvariga skyddet av infrastrukturen gör relining till ett smart val för fastighetsägare och förvaltare som söker en hållbar och ekonomisk lösning.

Läs mer om avloppsstammar här!

Anlita Aarsleff – ett företag som är experter på relining

Att välja Aarsleff som företag för ditt reliningsprojekt innebär att du anlitar en expert inom området. Vår djupa förståelse för de unika utmaningarna och kraven i fastighetsbranschen gör oss till det perfekta valet för att hantera dina reliningsbehov. Med vår avancerade teknik och erfarenhet garanterar vi en lösning som inte bara löser dina omedelbara rörproblem utan också skyddar din fastighets infrastruktur över tid.

Med oss som din partner i reliningsprojektet kan du vara säker på att få en effektiv, tillförlitlig och kostnadseffektiv lösning som står emot tidens prövning. Vår omfattande erfarenhet och tekniska kompetens, kombinerat med en stark inriktning på kundtillfredsställelse, gör oss till det självklara valet för alla dina reliningsbehov.

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig att skydda och förbättra din fastighet med vår expertis inom relining.