KONCEPT BLUELIGHT

Aarsleff Pipe Technologies AB fokuserar på teknik med funktion och använder olika metoder för att renovera ledningar såsom termisk härdning med vattenpelare eller tryckluft och ånga och ljushärdning med UV-ljus eller LED-ljus. Vi skräddarsyr lösningar med minsta möjliga klimatavtryck. Vi har hela värdekedjan från utveckling och tillverkning av material till färdig installation, vilket är unikt i Sverige

Genom relining med hjälp av Aarsleffs Pipe Technologies flexibla foder bygger vi nya rör i de gamla rören. Detta är en tids-och kostnadseffektiv metod som är den mest effektiva på marknaden. Förnyelse med flexibla foder är en effektiv lösning på många sätt. Det hjälper bland annat till att minska CO2-utsläppen och minimera störningar, samtidigt som ledningarnas livslängd förlängs med minst 50 år.

Aarsleff Pipe Technologies AB tillhandahåller samtliga material och installationsmetoder som finns tillgängliga på marknaden för renoveringar med flexibla foder. Vi tillverkar och levererar foder av filtväv och glasfiberväv, impregnerade med en polyesterplast eller annan lämplig plast för det specifika uppdraget. Vi anpassar alltid den mest effektiva metoden utifrån projektspecifika förutsättningar.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH BIBEHÅLLANDE/REKRYTERING AV PERSONAL ÖVER TID

Vi har en kompetensmatris som täcker de lagstadgade utbildningar och eventuella certifieringar som krävs för arbetet, och följer upp dem som behöver förnyas. Dessutom diskuteras all form av kompetensutveckling under de årliga medarbetarsamtalen. För att mäta trivsel och den psykosociala arbetsmiljön genomför vi temperaturmätningar varannan vecka med verktyget Winningtemp, och avdelningscheferna ger återkoppling till de anställda en gång i månaden. Genom verktyget kan vi löpande följa trender och åtgärda eventuella problem. Vi samarbetar också med rekryterings- och sökbolag för att hitta rätt kompetens till vårt företag när det kommer till rekryteringar.

MILJÖ OCH KVALITETSARBETE

Aarsleff-koncernen, inklusive Aarsleff Pipe Technologies AB, är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Det svenska företaget är också certifierat enligt STEMFS. Vi har ett kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem tillsammans med resten av koncernen där våra instruktioner finns beskrivna. I så stor utsträckning som möjligt har vi gemensamma instruktioner för att underlätta effektiva ständiga förbättringar. Vi har även en övergripande KMA-handbok som kan delges externt som beskriver vårt ledningssystem. Vår kvalitetsmålsättning är att minska vår avvikelsekostnad. Vi driver ständigt projekt för att förbättra vår rapportering, analysmöjligheter, processer och produkter. Vi har som miljömål att minska vår CO2-belastning och energiförbrukning.
För att uppnå detta har vi ökat användningen av biodrivmedel, konverterat viss utrustning till batteridrift och installerat solceller på taket på vårt kontor i Kungsängen.
Utöver detta bidrar vi till våra beställares arbete med att minska CO2-belastningen. Detta gör vi exempelvis genom vår klimatberäkningskalkyl, som har utvecklats tillsammans med SWECO. Verktyget beräknar CO2-belastningen från råvarumaterialtillverkning till avfallshantering på byggarbetsplatsen och jämför vår metod med alternativa metoder. Det är tydligt att vår metod med flexibla foder ger en stor CO2- besparing jämfört med att gräva upp gamla rör och lägga nya. Vi kan även göra en beräkning inför ett projekt.

PROJEKTORGANISATION BLUELIGHT

Vår projektavdelning kan leverera högkvalitativa resultat inom utsatt tid och budget och består av:

Kompetent och engagerad personal. Vi har en projektavdelning som består av motiverade, ansvarsfulla och samarbetsvilliga medarbetare som har relevant kunskap, erfarenhet, färdigheter och utbildning för att utföra sina uppgifter rörande infodring/relining.

Tydlig och effektiv kommunikation. Vår projektavdelning består av projekt- och arbetsledare som med lämpliga kommunikationsverktyg och -kanaler arbetar efter en väldefinierad kommunikationsplan som beskriver hur, när och vem som ansvarar för respektive arbetsuppgift/arbetsmoment och hur det arbetet ska kommuniceras.

Strukturerad och flexibel arbetsmetod. Vår projektavdelning arbetar efter en projektmetodik som ger en tydlig ram för planering, genomförande och uppföljning av projektet. De anpassar sig också till förändrade omständigheter och tar hänsyn till kundens behov. Vi har en produktportfölj som hanterar alla infodringstekniker för att kunna skräddarsy den lösning som lämpar sig bäst för projektet.

Mätbar och kontinuerlig förbättring. Vår projektavdelning har tydliga mål och nyckeltal som mäter projektets framsteg och resultat. Vi utvärderar regelbundet projektets utförande, lär oss av våra erfarenheter för att hela tiden förbättra vår arbetsprocess och kvalitet.

Vår projektavdelning är navet i vår organisation som skapar värde för våra kunder.

VILL DU VETA MER OM KONCEPT BLUELIGHT?

Kontakta
Jennica Andersson, Arbetschef Bluelight,+46 761-077 507, jennica.andersson@aarsleff.se 

VÅRA ÖVRIGA TJÄNSTER

JAG VILL BLI KONTAKTAD

Förnamn
E-post
Efternamn
Telefonnummer
Företag
Meddelande