LEDNINGSRENOVERING – KUNGÄLVS KOMMUN

Under hösten 2014 stod Kungälvs kommun inför stora problem med gamla och uttjänta avloppsledningar i ett par av sina bostadsområden. Kommunen var i stort behov av att ta ett strategiskt grepp kring frågan, en åtgärd för helheten. En snabb, effektiv och långsiktigt hållbar lösning gjorde till slut att Kungälvs kommun och Aarsleff inledde ett samarbete för att komma tillrätta med situationen. Kungälvs kommun utförde flödesmätningar av tillskottsvatten i spillvattenledningen innan och efter ledningsrenoveringen. Jämförelsen visade minskat tillskottsvatten till reningsverken tack vare minskat inläckage.

– Relining är en oerhört effektiv metod. Vi har tidigare varit med om andra projekt som har tagit flera år att slutföra. De boende fick stå ut med störande oljud, framkomlighetssvårigheter, damm och smuts, vilket i sin tur ledde till klagomål och missnöje. Den här gången kunde vi undvika klagomål och renoveringarna har varit mycket tidseffektiva.

Annelie Svensson, VA-ingenjör på Kungälvs kommun

Läs om hur Kungälvs kommun kom tillrätta med källaröversvämningar.

Ledningsrenovering-i-Kungalvs-kommun

Beställare: Kungälvs kommun
Projekttyp: Renovering av huvudledningar och serviser, schaktfri ledningsförnyelse med flexibla foder